disclaimer

Deze website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. www.emotionelemishandeling.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

www.emotionelemishandeling.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van www.emotionelemishandeling.nl worden aangeboden.

Advies en informatie van deze site is alleen bedoeld voor het geven van algemene informatie. Het wordt aanbevolen dat u altijd uw huisarts of behandelend arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemen.

Het internet is geen beschermde omgeving. De site wordt in het e-consult gedeelte beveiligd door een SSL (Secure Socket Layer). Voor het e-consult wordt een minimum aan gegevens gevraagd en u mag ze grotendeels zelfs verzinnen, behalve uw e-mailadres.

Alle door u verstrekte gegevens bij het e-consult vallen onder het beroepsgeheim. www.emotionelemishandeling.nl verzamelt geen enkel persoonlijk gegeven van een gebruiker zonder zijn of haar toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Op uw schriftelijk verzoek kunnen al uw gegevens verwijderd worden uit het systeem. www.emotionelemishandeling.nl behoudt zich het recht voor gebruikers van het e-consult te weren wanneer zij zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Een dossier aanleggen is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. U heeft het recht om persoonlijke en behandelingsgegevens uit uw dossier te laten vernietigen, dit staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het vernietingingsrecht geldt alleen voor gegevens die ik als therapeut heb opgeslagen in het kader van uw dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over u vallen niet onder het vernietigingsrecht. U moet uw verzoek tot dossiervernietiging schriftelijk indienen.

Ik waarborg uw privacy onder meer door:

 • zorgvuldig om te gaan gaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • het gegevensverkeer via deze website versleuteld (https) uit te voeren
 • periodiek wachtwoorden aan te passen op de gebruikte hulpmiddelen.Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het dossier wordt op uw verzoek elektronisch “vernietigd”.De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur of declaratie kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. In de financiële applicatie worden geen medische gegevens opgeslagen. De financiële gegevens worden conform de fiscale wetgeving gedurende 7 jaar bewaard. Uitsluitend mijn boekhouder/accountant kan in de financiële administratie voor financiële controle.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u per mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw voornaam, familienaam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum (dit is verplicht vanuit de verzekeraars, onduidelijk of men dit wel mag vragen vanuit AVG perspectief)
 • Het Burger Service Nummer wordt bewust niet vermeld vanwege de AVG-wet.
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’ of 24104 ‘acupunctuur’
 • Uw mailadres gebruik ik om de nota aan U te mailen.